Regulamin Alpha Szkolenie Psów

 

  1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do posiadania na zajęciach książeczki zdrowia psa z wpisanymi aktualnymi szczepieniami,

  2. Uczestnik szkolenia powinien przychodzić na zajęcia punktualnie. 

  3. Zajęcia odbywają się bez względu na warunki pogodowe.

  4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie i do zachowania czystości na placu.

  5. Pies uczestniczący w kursie może być spuszczany ze smyczy wyłącznie w czasie wyznaczonym przez instruktora.

  6. Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c.

 

     Art. 431 §1.: Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia          wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też          zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność,          nie ponoszą winy.

  7. Uczestnik szkolenia odpowiada za osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone        przez nie szkody.

  8. Jeżeli uczestnik po pierwszych zajęciach zadeklaruje chęć uczestniczenia w kursie, to ma        obowiązek uiszczenia pełnej opłaty najpóźniej przed rozpoczęciem drugich zajęć.

  9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega          zwrotowi.

10. Jeżeli z przyczyn losowych, niezależnych od uczestnika, będzie         on zmuszony do przerwania kursu, to ma prawo do jego dokończenia z inną grupą                        szkoleniową po wcześniejszym uzgodnieniem z instruktorem.

11. Uczestnik szkolenia powinien pracować ze swoim psem nie tylko podczas zajęć ale                  również w pozostałe pięć dni tygodnia.